Obchodní podmínky

Všeobecné prohlášení

Kdo jsme. SOFICO-CZ, a. s. vytvořila online webovou aplikaci (dále jen „aplikace“) s cílem zpracovat evidenci provedených testů na přítomnost viru SARS-CoV-2 u zaměstnanců a dalších evidovaných skutečností.

Registrace. Pro využití Aplikace je nezbytná jednorázová registrace a přijetí a odsouhlasení těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Náš cíl. Cílem Aplikace je zjednodušit evidenci provedených testů na přítomnost viru SARS-CoV-2 u zaměstnanců, evidenci prodělaných onemocnění Covid-19 jednotlivými zaměstnanci tak, aby zaměstnavatel splnil povinnosti uložené mu Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN k povinnému testování zaměstnanců ve firmách.

Právní prohlášení. SOFICO-CZ, a. s. prohlašuje, že Aplikace je výsledkem jeho tvůrčí duševní činnosti, je oprávněn s ní nakládat a poskytnout ji za úplatu k užívání třetím osobám.

Předmět smlouvy

Registrovaní Uživatelé jsou oprávněni využívat Aplikaci v souladu s právními předpisy a těmito všeobecnými podmínkami, aby mohli shromažďovat, třídit, ukládat, zveřejňovat evidované skutečnosti. Evidovanými skutečnostmi jsou informace o provedených testech na přítomnost viru SARS-CoV-2 u zaměstnanců (ať již ve formě antigenních testů či testů PCR), o prodělaných onemocněních Covid-19 jednotlivými zaměstnanci (dále jen “Evidované skutečnosti”), o karanténních opatřeních.

Registrace

Registrace. Pro užití Aplikace je potřebná jednorázová registrace prostřednictvím vyplnění Registračního formuláře umístěného na webové stránce www.covidapp.cz/registrace

Registrací potvrzuje Uživatel svou informovanost a plný souhlas s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek a dále skutečnost, že veškeré registrační údaje jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné a že Uživatel bude veškeré registrační údaje udržovat aktualizované.

Po úspěšné registraci se uživatel může přihlašovat do Aplikace přes přihlašovací obrazovku www.covidapp.cz/prihlaseni

Fungování Aplikace je podmíněno zaplacením poplatku za poskytovanou službu formou předplatného (dál jen “Předplatné”).

Zrušení registrace

Zrušení registrace. Uživatel má právo kdykoliv ukončit využívání Aplikace a zrušit svou registraci. Zrušením registrace dojde k výmazu veškerých dat, která uživatel do Aplikace pořídil, především jeho osobních údajů, údajů o zaměstnancích a historii testování.

Předplatné

Předplatné. SOFICO-CZ, a. s. nabízí možnost předplatného formou kreditů. Ceny mohou být podle uvážení SOFICO-CZ, a. s. kdykoli změněny s tím, že případné změny musí být oznámeny v dostatečném předstihu.

Druhy a ceny předplatného. Výše Předplatného je vypočtena z počtu Evidovaných skutečností, které se Uživatel chystá do Aplikace zapsat. Každá Evidovaná skutečnost je zpoplatněna částkou 3 Kč bez DPH pro firmy a 0,75 Kč s DPH pro školy a státní úřady. Konkrétní Předplatné je pak dáno násobkem zapsaných skutečností a uvedenou cenou s tím, že minimální výše Předplatného činí 100 Kč bez DPH, 121 Kč s DPH.

Evidované skutečnosti. Evidovanou skutečností je provedený test, zápis o očkování nebo o prodělání COVIDu-19.

Příklad výpočtu ceny služby. Společnost uživatele si předplatí 450 kreditů za 450 Kč bez DPH. Společnost má 100 zaměstnanců, u kterých během týdne provede 70 testů, zapíše 25 testů provedených v nemocnici nebo samoodběrem doma, 3 zaměstnancům zaeviduje, že prodělali COVID-19 a dvěma zaeviduje, že prodělali očkování. Celkem zaevidovala 100 skutečností a bude jí odečteno 300 kreditů.

Platba. Platba se provádí předem a to kreditní kartou nebo úhradou zálohové faktury vygenerované Aplikací.

Vypršení platnosti.Každý uživatel si může zkontrolovat výši aktuálního Předplatného nahlédnutím do informací daného uživatelského účtu. Uživatel nemá nárok na vrácení nevyčerpaného Předplatného.

Povinnosti uživatele

Povinnosti uživatele. Každý uživatel Aplikace

  • musí poskytnout pravdivé údaje a udržovat v aktuálním a úplném stavu své registrační údaje a tyto údaje nesmí předat třetím stranám;
  • nesmí kopírovat, distribuovat, přenášet ani shromažďovat za pomoci technických prostředků, jako např. vyhledávačů typu crawler a bot, bez souhlasu příslušného vlastníka žádné dostupné údaje;
  • musí pečlivě dbát o osobní údaje a umožnit přístup k osobním údajům ve svém dosahu pouze osobám, které jsou vlastníky takových osobních údajů, nebo jejichž souhlasem ke zpracování osobních údajů disponují
  • musí při práci s Aplikací dodržovat povinnosti dané mu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, dále GDPR.

Prohlášení poskytovatele

SOFICO-CZ, a. s. jako tvůrce a poskytovatel Aplikace

  • zaručuje, že Aplikace bude k dispozici Uživateli bez jakéhokoliv omezení;
  • se zavazuje Aplikaci udržovat prostou chyb;
  • prohlašuje, že data shromažďovaná v Aplikaci nebudou sledována, nahrávána nebo zprostředkována třetím stranám;
  • dále prohlašuje, že jména zaměstnanců,jakož i jednotlivé Evidované údaje uchová v tajnosti, zabezpečí proti odcizení a bude s nimi nakládat v souladu s GDPR.

Vlastní riziko. Uživatel využívá Aplikaci na vlastní riziko. SOFICO-CZ, a. s. nepřejímá žádnou odpovědnost za správnost údajů poskytnutých Uživatelem.

Obecně. SOFICO-cz, a. s. nese odpovědnost v souladu s aktuálně platnými zákony pouze tehdy, pokud Uživateli způsobí škodu úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. V případě mírné nedbalosti SOFICO-CZ, a. s. nenese odpovědnost vůči Uživateli za jakoukoliv škodu, která mu v souvislosti s užíváním Aplikace vznikne.

Změny všeobecných podmínek

Obecně. SOFICO-CZ, a. s. si vyhrazuje právo měnit tyto Obchodní podmínky podle okolností , zejména z důvodů dodržení souladu s platnými právními předpisy nebo z důvodu zlepšení poskytování zákaznických služeb. Aktuální platné znění těchto podmínek je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí na www.covidapp.cz/obchodni_podminky.

Změny. Případnou změnu těchto Obchodních podmínek oznámí SOFICO-CZ, a. s. písemnou anotací po spuštění Aplikace.

Uživatel právo na uplatnění námitek dva týdny. Pokud Uživatel neuplatní námitky v této lhůtě, má se za to, že s aktualizovanými všeobecnými podmínkami souhlasí.